Infobroschüren (zum Download)

Nach­ste­hen­de In­for­ma­ti­ons­bro­schü­ren kön­nen Sie down­loa­den:

a) pu­re & fresh: Dau­er­haf­te Haa­rent­fer­nung (6 Sei­ten)

 
pure & fresh
Alexandra Castelberg

Neue Jonastrasse 38
CH-8640 Rapperswil

Alexandra Castelberg
& Claire Castelberg

Telefon +41 55 535 50 78
Mobile +41 79 429 87 88
info@pureandfresh.ch

Elvira Castelberg
(nur für Massagen)

Mobile +41 79 747 92 28